Wczasy dla rodzin
z dziećmi nad jeziorem

Imprezy integracyjne
konferencje

Obozy i kolonie
dla dzieci

Sporty wodne
kajaki

W Ośrodku obowiązują regulaminy.
Korzystanie z naszej oferty jest równoznaczne z ich znajomością i akceptacją.

Regulamin Ośrodka

 

 1. W Ośrodku mają prawo przebywać osoby korzystające z naszej oferty, po uprzednim załatwieniu formalności.

 2. Ośrodek, plaża, kąpielisko, oraz cała infrastruktura stanowią teren zamknięty, będący własnością prywatną.

 3. Osoby odwiedzające Gości przebywających na wypoczynku, mogą przebywać w Ośrodku i korzystać z jego infrastruktury, po uprzednim zgłoszeniu w recepcji oraz uiszczeniu opłaty dziennej wg cennika.

 4. Od osób spoza Ośrodka które otrzymają zgodę na wjazd, pobieramy stałą opłatę parkingową w/g cennika .

 5. 1 Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 w dniu przyjazdu, do godz. 10.00 dnia następnego. Kolejne doby w razie pobytu to 24 godziny.  W dniu wyjazdu doba trwa do godziny 10.oo.

 6. W celu zakwaterowania, należy zgłosić się w recepcji z dokumentem tożsamości.

 7. Prosimy o uregulowanie całkowitego kosztu pobytu najpóźniej w dniu przyjazdu.

 8. Faktura rozliczeniowa po zrealizowaniu usług, jest do odbioru w recepcji w dniu wyjazdu, lub na życzenie w dowolnym terminie w trakcie pobytu.

 9. Przekazanie, zdanie domku/pokoju oraz spisanie stanu licznika elektrycznego następuje w obecności personelu Ośrodka.

 10. Wszelkie usterki stwierdzone po przyjeździe lub wynikłe w trakcie użytkowania domku/pokoju, należy zgłaszać na bieżąco w recepcji.

 11. Szkody powstałe z winy Wczasowiczów lub ich podopiecznych, rozliczamy na miejscu.

 12. Wskazujemy miejsce postoju środka transportu Gościa, lecz nie odpowiadamy za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

 13. Pojazdy przebywające na terenie Ośrodka, zaopatrzone zostają w identyfikatory, które należy umieścić na czas pobytu w widocznym miejscu, wewnątrz pojazdu.

 14. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach/pokojach przedmioty wartościowe, dokumenty i pieniądze.

 15. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23.00 do 7.00 rano.

 16. Wszelkie imprezy zakłócające ciszę nocną, należy wcześniej zgłaszać w recepcji.

 17. Kierownictwo może nie wyrazić zgody na organizacje imprezy, zakłócającej wypoczynek pozostałych użytkowników Ośrodka.

 18. Ze względów bezpieczeństwa na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia. Miejsce na ognisko /rozpalenie każdorazowo zgłaszamy w recepcji/ znajduje się w stałym, wyznaczonym przez Straż Leśną miejscu.  W bezpośrednim sąsiedztwie domków można używać wyłącznie grilla.

 19. Przyjmujemy w naszym Ośrodku zwierzęta domowe, których Właściciele zobowiązani są do: a/ posiadania aktualnej książeczki szczepień, b/ sprzątania nieczystości, c/ wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy, oraz w kagańcu.

 20. Niedopuszczalne jest pozostawianie zwierząt na terenie oraz w domkach/pokojach bez opieki.

 21. Gość powinien używać domku/pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.

 22. Z placu zabaw dzieci, korzystać mogą wyłącznie pod opieką dorosłych.

 23. Miejsce zakwaterowania: domek/pokój i otoczenie pozostawiamy w należytym porządku tj: uprzątnięte, wyrzucone śmieci, zdjęta pościel.

 24. Na kąpielisku, przystani, ośrodku jeździeckim-stajni, obowiązuje dodatkowy regulamin.

 25. Korzystanie z naszej oferty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

  Personel służy wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji. Życzymy udanego wypoczynku Kierownictwo
  Ośrodka BEAVER Tourist s.c.

- REGULAMIN MIEJSCA PRZEZNACZONEGO DO KĄPIELI

1. Miejsce do kąpieli na terenie Ośrodka BEAVER-Tourist S.C w Wielu  jest czynne i dozorowane w godz. 10:00 - 18:00

2. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kol. pomarańczowym lub czerwonym z emblematem WOPR na koszulce i czapce.

3. Do korzystania z kąpieliska uprawnieni są goście Ośrodka oraz osoby uprawnione do przebywania na jego terenie.

4. Dzieci w wieku do lat 12 mogą kąpać się oraz przebywać na terenie kąpieliska wyłącznie pod opieką dorosłych, starsze za zgodą rodziców lub opiekunów.

5. Zabrania się wstępu i przebywania w miejscu  przeznaczonym do kąpieli  osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia napojów alkoholowych na teren kąpieliska.

6. Zabrania się kąpać i wprowadzać psy na teren kąpieliska!

7. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie kąpieliska Kierownictwo Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.

8. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązuje kostium kąpielowy.

9. Ze względu na bezpieczeństwo kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację i asekurację, w razie potrzeby zawiadomienie ratownika, a w miarę możliwości udzielenie pomocy

10. Osoby korzystające z miejsca do kąpieli zobowiązane są stosować się do poleceń ratowników.

11. Osobom znajdującym się na terenie miejsca do kąpieli nie wolno:

         - wchodzić do wody wbrew zakazom ratownika oraz gdy kąpielisko jest nieczynne,

         - niszczyć urządzeń, sprzętu i otoczenia kąpieliska

         - zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników

         - niszczyć przyrody,

         - biegać po pomoście.

12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą wypraszane  z kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

13. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny oraz urządzenia miejsca przeznaczonego do kąpieli, ponoszą odpowiedzialność materialną, a  za osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie.

14. Parkowanie pojazdów mechanicznych na terenie kąpieliska jest zabronione.

15. Zabrania się palić ogniska oraz ustawiać grille na terenie kąpieliska.

16. Skargi i uwagi dotyczące kąpieliska należy zgłaszać w Recepcji Ośrodka.

17. Korzystanie z miejsca do kąpieli  i korzystające ze sprzętu wodnego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

Kierownictwo Ośrodka  BEAVER - Tourist S.C

---------------------------------------------------------------------------
- REGULAMIN  PLACU ZABAW

1.  Z obiektu mogą korzystać osoby pełnoletnie, oraz niepełnoletnie w obecności lub za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

2.  Wejście i korzystanie z urządzeń następuje na własną odpowiedzialność.

3.  Urządzenia przygotowane są dla osób będących w stanie z nich korzystać samodzielnie lub pod opieką opiekuna.

4.  Korzystanie dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa.

5. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania i przebywania w rejonie urządzeń.

6.  Osoby cierpiące na dolegliwości, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z tego typu urządzeń.

7. Personel Ośrodka nie odpowiada za pozostawione rzeczy osobiste.

8. Podczas korzystania z urządzeń powinniśmy bezwzględnie stosować się do zasad bezpieczeństwa.

9.  Osoby znajdujące się na obiekcie nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.

10.  Niszczenie elementów obiektu jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej oraz materialnej.

11. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu, grozi bezwzględne wydalenie z terenu obiektu.

12. Korzystanie ze urządzeń Placu Zabaw jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

                                                                                                 Kierownictwo Ośrodka


---------------------------------------------
- REGULAMIN PARKU LINOWEGO

1.  Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie, oraz niepełnoletnie w obecności lub za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

2.  Wejście i korzystanie z Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność.

3.  Trasy przygotowane są dla osób będących w stanie samodzielnie wpiąć się do asekuracji i bez pomocy, wykonując polecenia instruktora poruszać się po przeszkodach.

4.  Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Parku Linowym.

5. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania i przebywania w Parku Linowym.

6. Osoby chcące skorzystać z Parku Linowego muszą podpisać stosowne oświadczenie.

7.  Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody prowadzącego zajęcia w Parku.

8.  Osoby cierpiące na dolegliwości, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.

9.   Kierownictwo ośrodka nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.

10. Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia obsługi.

11.  Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.

12.  Niszczenie elementów parku linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej oraz materialnej.

13. Wszelkie wypadki i kontuzje należy zgłaszać pracownikom Parku Linowego.

14. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu, grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego.

15. Aktywne korzystanie z Parku Linowego jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją powyższego regulaminu.

                                                                                                 Kierownictwo Ośrodka


-------------------------------------------------------
- REGULAMIN ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ

1.  Z obiektu mogą korzystać osoby pełnoletnie, oraz niepełnoletnie w obecności lub za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

2.  Wejście i korzystanie następuje na własną odpowiedzialność.

3.  Trasy przygotowane są dla osób będących w stanie samodzielnie wpiąć się do asekuracji i bez pomocy, wykonując instrukcje i polecenia obsługi poruszać się po przeszkodach.

4.  Korzystanie dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa.

5. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania i przebywania w rejonie obiektu.

6. Osoby chcące skorzystać z obiektu muszą podpisać oświadczenie.

7.  Wejście na przeszkody może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez osobę  prowadzącą zajęcia.

8.  Osoby cierpiące na dolegliwości, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z tego typu atrakcji.

9.   Personel Obiektu  nie odpowiada za pozostawione rzeczy osobiste.

10. Podczas zajęć powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia obsługi.

11.  Osoby znajdujące się na obiekcie nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.

12.  Niszczenie elementów obiektu jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej oraz materialnej.

13. Wszelkie urazy i kontuzje należy zgłaszać obsłudze.

14. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu, grozi bezwzględne wydalenie z terenu obiektu i eliminacja z zajęć.

15. Aktywne korzystanie ze Ścianki wspinaczkowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

------------------------------------------------
- REGULAMIN BOISK SPORTOWYCH

1. Wszystkie udostępnione boiska, na terenie Ośrodka BEAVER-Tourist S.C  przeznaczone są do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych.

2. Boiska oraz sprzęt sportowy znajdujący się na boiskach może być używany przez osoby niepełnoletnie  tylko w obecności i na polecenie opiekuna.

3. Sprzęt i urządzenia sportowe znajdujące się na boiskach powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

4. Za bezpieczeństwo użytkowników odpowiadają opiekunowie.

5. Firma BEAVER-Tourist SC nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie boisk sportowych.

6. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać w recepcji lub konserwatorowi.

7. Bieżący stan techniczny obiektu sportowego kontroluje opiekun prowadzący zajęcia.

8. Za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawny opiekun.

9. Na wszystkich boiskach znajdujących się na terenie Ośrodka wczasowego obowiązuje zakaz:

wprowadzania psów i innych zwierząt, niszczenia urządzeń, wspinania się po konstrukcjach koszowych i bramkach, niszczenia zieleni i ławek, jazdy po boisku rowerami i innymi pojazdami, palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających, zaśmiecania terenu.

 10. Osoby przebywające na terenie boisk i obiektów sportowych, zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu.

11. W razie konieczności wezwania pomocy lekarskiej lub innych służb można skorzystać z telefonu znajdującego się w recepcji.

12. Korzystanie z boisk jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.

------------------------------------------------------------------

Regulamin zajęć jeździeckich

 1. Zajęcia odbywają się na terenie Ośrodka wczasowego Beaver w Wielu w wyznaczonym i oznakowanych miejscu

 1. Jazdy odbywają się wyłącznie pod nadzorem instruktora, w grupach lub indywidualnie

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież, pod warunkiem, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania jazdy konnej(w razie wątpliwości niezbędna jest konsultacja lekarska).

 1. Do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby, które złożą podpisane własnoręcznie oświadczenia o zdolności do uprawiania jazdy konnej. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składają rodzice lub inny ustawowy opiekun.

 1. Każdy uczestnik zajęć powinien nosić w czasie jazdy strój zgodny z wymogami bezpieczeństwa: specjalny toczek, obuwie pełne, długie spodnie chroniące nogi ew. chapsy i rękawiczki zabezpieczające dłonie.

 1. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubrania ochronnego. Wyjątkiem są toczki udostępniane początkującym, którzy jeszcze nie posiadają własnych.

7. Osoby towarzyszące jazdę mogą oglądać za ogrodzeniem, zachowując się spokojnie, aby nie straszyć koni i nie stwarzać zagrożenia dla jeźdźców.

8. Bez zezwolenia instruktora nie wolno wchodzić na ujeżdżalnię.

9. Korzystanie z zajęć jeżdzieckich w ośrodku Beaver w Wielu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

Regulamin stajni

 1. Bez zezwolenia instruktora nie wolno zbliżać się do koni, wchodzić do stajni, na pastwiska i wybiegi dla koni.

 1. Wszelkie czynności wykonywane przy koniach należy zgłosić do obecnego w stajni instruktora lub pracownika.

 1. Nie wolno biegać, krzyczeć przy koniach oraz zrobić gwałtownych ruchów płoszących konie. Przebywając przy koniach lub jeżdżąc na nich, należy pamiętać, że koń jest zwierzęciem płochliwym oraz do końca nieprzewidywalnym. Należy dbać o spokój konia w każdym momencie jego pracy i bytowania.

 1. Nie wolno podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi.

 1. Zabrania się karmienia koni bez zgody instruktora lub osób z obsługi.

 1. Samowolne wyprowadzanie koni ze stajni w jakimkolwiek celu jest surowo wzbronione.

 1. Prowadząc konia, należy iść po jego lewej stronie, trzymając przy pysku wodze, uwiąz lub lonżę.

 1. Zachowywać szczególną ostrożność przy podnoszeniu kończyn konia i czyszczeniu lub myciu kopyt – zawsze czyścić je stojąc z boku konia i zaczynając od przedniej lewej nogi.

 1. Nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.

 1. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odłożyć na swoje miejsce po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych.

 1. Bezwzględnie nie wolno wjeżdżać konno wierzchem do stajni i na stanowiska.

 1. Wszelkiego rodzaju skaleczenia, urazy i wypadki, zarówno osób jak i koni, należy niezwłocznie zgłosić instruktorowi.

 1. Wszystkich jeźdźców obowiązuje dbałość o porządek w stajni, siodlarni oraz otoczeniu.

 1. Korzystanie z zajęć jeżdzieckich w ośrodku Beaver w Wielu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

Regulamin wyjazdów w teren

 1. Instruktor prowadzący zajęcia jeździeckie podejmuje decyzję o przeprowadzaniu zajęć w terenie biorąc pod uwagę stopień zaawansowania jeźdźców, warunki atmosferyczne i terenowe oraz stan nawierzchni.

 1. Rodzic/opiekun prawny wyrażają zgodę na udział osoby niepełnoletniej m/n w tego typu zajęciach przez okres trwania pobytu na podstawie zawartej z organizatorem umowy.

 1. Podczas wyjazdu w teren, uczestnicy zajęć jadą w szyku i stosują się do poleceń instruktora.

 1. Uczestników obowiązuje absolutny zakaz wyprzedzania innych jeźdźców, a w szczególności instruktora.

 1. Zabrania się jeździć kłusem i galopem po drogach o nawierzchni utwardzonej.

 1. Podczas jazdy w zastępie nie wolno najeżdżać na konia poprzednika, przy wyprzedzaniu należy zachować odstęp co najmniej 3 metrów od wyprzedzanego – tak samo przy mijaniu.

 1. Gdy nastąpi upadek któregoś z jeźdźców, wszyscy pozostali uczestnicy zatrzymują swoje konie i stosują się ściśle do poleceń instruktora.

 1. Obowiązuje absolutny zakaz jeżdżenia po polach, łąkach i wszelkich uprawach, nie wolno ścinać zakrętów, ani przejeżdżać innymi drogami niż wyznaczone ścieżki.

 1. Instruktor powinien posiadać przy sobie czynny telefon komórkowy.

 1. Korzystanie z zajęć jeżdzieckich w ośrodku Beaver w Wielu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

Kierownictwo Firmy BEAVER - TOURIST s.c

  
Copyright by ICDR Władysławowo